Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

Bir tarafta www.kapidaservis.com alan adlı web sitesinin sahibi ve işleteni sıfatıyla, kayıtlı adresi 3118. CAD. 3136 SOK. NO:23/2 YAŞAMKENT-ÇANKAYA/ANKARA adresinde bulunan ve Doğanbey VD 1900165542 vergi no ile kayıtlı Buryaz Bilgisayar Yazılım, Donanım, Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Diğer tarafta www.kapidaservis.com web sitesinden hizmet talep eden, web sitesini kullanan, bu web sitesi üzerinden ürün ve/veya hizmet alan web kullanıcısı kişi/kurum/firma arasında işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” akdedilmiştir.

2. Tanımlar

Kapıda Servis: www.kapidaservis.com web sitesinin sahibi ve işleteni Buryaz Bilgisayar Yazılım, Donanım, Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’ni ifade eder. Hizmet Alan: www.kapidaservis.com web sitesi üzerinden üye kayıt formunu doldurarak bu sözleşmeyi elektronik ortamda imzalamış web kullanıcısı gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Hizmet: www.kapidaservis.com web sitesi üzerinden Kapıda Servis tarafından sunulan hizmetleri ifade eder.

3. Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Alan’ın www.kapidaservis.com web sitesinden randevu talebi oluşturması ve paket ödemesini yaptıktan sonra Kapıda Servis’in bu web sitesinde sağladığı hizmetlerden Hizmet Alan’ın yararlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. Hizmet Başlangıcı

Hizmetin başlayabilmesi için; Hizmet Alan’ın bu web sitesindeki hizmet talebi formunu elektronik ortamda doldurarak kaydını gerçekleştirmesi, formda talep edilen bilgileri doğru bir şekilde sisteme girmesi, sonrasında bu kayıt işlemine ait ödemeyi İyzico üzerinden gerçekleştirmesi gerekir. Hizmet Alan, hizmet talebinin eksik veya yanlış bilgi girişi yahut başka herhangi bir sebeple Kapıda Servis tarafından reddedilebileceğini peşinen kabul ve beyan eder.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesini kullanırken veya siteden verilen hizmetlerden faydalanırken, işbu sözleşmede belirtilen hükümlere, www.kapidaservis.com web sitesinde yer alan ve bundan sonra yer alacak duyurulara, tüm mevzuat ve sair yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul eder. “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile ileride yayınlanabilecek sair ilgili tüm mevzuattaki kendi hukuksal sıfatına uygun düşenler için öngörülen tüm yasal mükellefiyetlere uygun davranacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde ortaya çıkabilecek hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluk doğrudan doğruya Hizmet Alan’a aittir.

 

5.2. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesinde herhangi bir şekilde kamu düzenini, kamu ahlakını bozucu, genel ahlaka aykırı ve/veya başkalarını tahkir ve taciz edici davranışlarda bulunamaz. Bu anlamda, Türk Ceza Kanunu ile sair bilcümle mevzuata uygun davranacağını peşinen kabul eder. Aksi halde ortaya çıkabilecek hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluk doğrudan doğruya Hizmet Alan’a aittir.

 

5.3. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesini kullanırken veya hizmetlerinden faydalanırken web güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğini kabul eder. www.kapidaservis.com web sitesine doğrudan veya dolaylı olarak virüs göndermeyeceğini; benzer biçimlerde sistemin veya diğer Hizmet Alan’larının web güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek, bu sayılanların kara listelere alınmasına sebebiyet verecek fiillerden kaçınacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

5.4. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesinin diğer Hizmet Alan’larının bilgilerine ulaşmamayı ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı, özel hayatın gizliliği kurallarına tam bir şekilde riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.5. Hizmet Alan, işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerine sonuna kadar riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

5.6. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesine giriş için kullanacağı randevu numarası ve cep telefonu bilgilerini gizli tutacağını, 3. şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin tüm sorumluluğu münhasıran Hizmet Alan’a ait olup; bu konuda Kapıda Servis’in hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur.

 

5.7. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesine girişte kullanacağı cihazlar (bilgisayar, akıllı telefon, tablet, laptop vs.) ile sisteme giriş araçlarının güvenliğinden bizzat kendisi sorumludur ve bu konularda Kapıda Servis’in hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur.

 

5.8. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesine hizmet talebinde bulunurken verdiği ve güncellediği bilgiler ile hizmet alırken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kapıda Servis’in, Hizmet Alan tarafından sisteme girilen yahut herhangi bir şekilde şifahi olarak verilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü yoktur. Kapıda Servis, söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçek dışı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

 

5.9. Hizmet Alan, Kapıda Servis’in yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.10. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesinde yer alan iş akışı dahil her türlü bilgi, veri ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere anılan web sitesindeki tüm fikri mülkiyet haklarının (manevi haklar da dahil olmak üzere), “ Kapıda Servis’e ait olduğunu bildiğini kabul eder. Bu fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde siteden resim, yazı ve sair fikri mülkiyeti hakkına konu herhangi bir unsuru kopyalamayacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, sair biçimlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Hizmet Alan, "Kullanıcı ismi"ni belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka hakkı, ticari ünvan ve sair fikri mülkiyet koruması altında olan unsurları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda 3. Şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

 

5.11. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com web sitesini ve verilen hizmetleri yalnızca sitede belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanacağını kabul eder. Herhangi bir biçimde başka hiçbir amaç için kullanmayacağını, amaç ile bağlı olduğunu, bu kuralı ihlal etmesi halinde hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, bu nedenle Kapıda Servis’e herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

5.12. Hizmet Alan, Kapıda Servis’in kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Hizmet Alan aksini bildirmediği sürece Kapıda Servis, iştiraki şirketleri ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketlerin kendisi ile web, telefon, SMS ve sair iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Hizmet Alan, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.kapidaservis.com web sitesine yahut Kapıda Servis tarafından bu iş için özel olarak tahsis edilecek SMS numarasına iletmek yükümlülüğündedir.

 

5.13. Hizmet Alan, www.kapidaservis.com internet sitesinde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi ile birlikte, Kapıda Servis tarafından verilen hizmete ait temel özellikleri, hizmet(ler)in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.14. Hizmet Alan, bu maddede belirtilen yükümlülüklerinden bir veya birkaçını ihlal eder ise; Kapıda Servis’in sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. Bu ve benzeri ihlallerden kaynaklı tüm yasal sorumluluk ve neticeleri Hizmet Alan’a ait olup; Kapıda Servis’in bu nedenle doğacak zararlarını talep etme hakkı saklıdır.

 

5.15. Kapıda Servis, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sağlayamaz ise, durumu Hizmet Alan’a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan da talebin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin uygulama süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Kapıda Servis’ten talep etme hakkına sahiptir. Kapıda Servis tarafından talebin iptal edilmesi halinde Hizmet Alan’ın ön ödemeli olarak kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, hizmet ücret tutarı, talebin Kapıda Servis tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Hizmet Alan, Kapıda Servis tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Hizmet Alan hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini kabul eder. İade edilecek tutarın bankaya iadesinden sonra Hizmet Alan’ın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunda, Hizmet Alan, olası gecikmeler için Kapıda Servis’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.16. Kapıda Servis’in her zaman için önceden haber vermeksizin cihazı teslim alma formunda belirtildiği şekilde geri teslim etmek kaydıyla Hizmet Alan’ınhizmetini sona erdirme, Hizmet Alan’a verilen hizmetleri durdurma, sona erdirme ve bilgilerini kendisinde tutma hakkı bulunmaktadır.

 

5.17. Kapıda Servis’in, Hizmet Alan’ın web servis sağlayıcısının adı, IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, Hizmet Alan’a verilen hizmetler ve sair sistem bilgilerini veri tabanında tutma/saklama hakkı mevcuttur. Bu bilgiler, yargı makamları veya resmi makamlar tarafından talep edildiğinde Kapıda Servis keyfiyeti önceden Hizmet Alan’a bildirmek zorunda olmaksızın doğrudan doğruya talep eden makama sunar.

 

5.18. www.kapidaservis.com web sitesinden kaynaklanmayan hiç bir güvenlik ihlalinde Kapıda Servis’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

5.19. Kapıda Servis, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hüküm ve şartlarını dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde üyeliği devam tüm Hizmet Alan(lar) bakımından hüküm ifade edecektir.

 

5.20. Hizmet Alan, sözleşme konusu hizmetin uygulanması için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Kapıda Servis’in sözleşme konusu hizmeti sağlama yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan, gerekli işlemler için belirlenen ücretlerin ödemesini taahhüt eder ve cihaz teslimi sırasında çevir içi ödeme seçeneği ile ödeme yapamazsa Kapıda Servis, ödeme gerçekleşene kadar cihazı teslim etmeme hakkına sahiptir.

 

5.21. Hizmet Alan, cihazında hâlihazırda kullandığı lisanslı yazılım, program, vb. uygulamaların lisans kullanımından ve aktif hale getirilmesinden kendisi sorumludur. Hizmet Alan, bu lisanslı ürünlerin yüklemesinin ve kurulumunun yapılmasını talep edebilir ancak lisanssız bir ürünün yüklenmesini veya kurulmasını talep edemez. Kapıda Servis tarafından lisanssız bir ürün, yazılım vb. kurulumu kesinlikle yapılmayacaktır.

 

6. Gizlilik Hükümleri

Gizlilik Hükümleri yukarıda tarafların hak ve yükümlülükleri maddelerinde ve www.kapidaservis.com web sitesinin Kapıda Servis Gizlilik Sözleşmesi”nde gösterilmiştir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

www.kapidaservis.com web sitesinin alan adı, web sitesinde yer alan görseller de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın anılan web sitesinde fikri mülkiyet koruması kapsamında olan tüm unsurların fikri mülkiyet ve telif hakkı kapsamındaki tüm hakları münhasıran Kapıda Servis’e ait olup, Hizmet Alan’ın bu hakları herhangi bir şekilde ihlali halinde bundan doğacak tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

8. Mücbir Sebepler

Kapıda Servis, cari mevzuat ve tekdüzeleşmiş anlaşmazlıklar kapsamında mücbir sebep sayılan hallerden herhangi birinin veya birden fazlasının varlığı halinde, mücbir sebep halinin resmi/idari mercilerce yazılı hale getirilmiş olması aranmaksızın, işbu Sözleşme ile üstlendiği edimlerini, söz konusu mücbir sebep hali sona erinceye dek askıya alabilir. Bu hal/haller durumunda www.kapidaservis.com web sitesini ve bu site üzerinden verdiği hizmetleri askıya alabilir. Mücbir sebebin tahammül edilebilecek makul süreleri aşması halinde Kapıda Servis mücbir sebep nedeni ile tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde Kapıda Servis’in vermiş olduğu ürün ve hizmetlerden doğan alacak hakkı saklıdır. Mücbir sebep sebebiyle web sitesinin ve/veya ürünlerin ve/veya hizmetlerin askıya alınması veyahut işbu Sözleşme’nin Kapıda Servis tarafından tek taraflı feshi halinde Hizmet Alan’ın herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşmeden kaynaklı doğabilecek ihtilaflarda Ankara İcra Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Hizmet Alan işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.kapidaservis.com web sitesi içeriği ve veri tabanında üye ve/veya mal ve/veya hizmet ile ilgili olarak tutulan her türlü bilgi, yazışma, kayıt, mikrofiş de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ayrıca Kapıda Servis’in ticari, defter, kayıt ve belgelerinin tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. Sözleşmenin Sona Ermesi - Feshi

İşbu sözleşme Hizmet Alan veya Kapıda Servis tarafından herhangi bir zamanda kullanımın iptal edilmesi hallerinde sona erer. Kapıda Servis, Hizmet Alan’ın kullanımını işbu sözleşme şartları ihlali nedeni ile tek taraflı olarak iptal edebilir; sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda var ise Kapıda Servis ayrıca bu ihlal nedeni ile uğramış olduğu tüm zararlarını da Hizmet Alan’dan talep edebilir.

11. Yürürlük

İşbu sözleşme; Hizmet Alan’ın, www.kapidaservis.com adresinde bulunan talep formunu doldurması ve işbu sözleşmeyi web sitesi üzerinden okuması ve sözleme şartlarını kabul ederek gerekli onayı web sitesi üzerinden vermesi ile yürürlüğe girer. Yürürlük tarihi ile ilgili olarak www.kapidaservis.com web sitesi tarafından tutulan tarih ve saat kayıtları geçerli addedilir.

Hizmet Alan Bilgileri:

Ad Soyad            :

Adres    :

Tel.        :

E-Posta                :

 

Kapıda Servis Bilgileri:

Unvan  : Buryaz Bilgisayar Yazılım, Donanım, Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Adres    : 3118. CAD. 3136 SOK. NO:23/2 YAŞAMKENT – ÇANKAYA / ANKARA

Tel          : +90(850) 303 63 31

Tel :+90(312) 439 06 68

E-Posta                : bilgi@kapidaservis.com